P-Guedes

Paulo Guedes, de nieuwe minister van economie, beloofde gisteren bij de overdracht van het ambt door zijn voorganger, een ‘waterval’ van maatregelen in de komende dagen: “Het zal niet ontbreken aan nieuwsberichten’, zo liet hij weten. Guedes zei dat er in de eerste dertig dagen van de regering maatregelen zullen genomen worden die niets wijzigen aan de grondwet.

De structurele hervormingen zullen naar het parlement gestuurd worden zodra de nieuwe lichting van volksvertegenwoordigers en senatoren officieel aan zijn ambtstermijn begint, op 1 februari: “We gaan evolueren naar een liberale democratie, de economie openstellen, de belastingen vereenvoudigen, privatiseren en financiële middelen naar deelstaten en gemeentes decentraliseren”.

Fiscale hervorming

Guedes verdedigt een samenvoeging van alle belastingen naar één enkele heffing, hetgeen een enorme vereenvoudiging zal opleveren m.b.t de betaling van die vele verschillende types van belastingen. Volgens hem is een heffing van 20% een ideaal niveau voor Brazilië, een flink stuk minder dan de huidige 36%: “Alles wat boven de 20% uitstijgt, is het voorgeborchte van de hel. Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier – Braziliaanse held en vrijheidstrijder, opgehangen in 1792) is ervoor gestorven”.

Volgens de secretaris van de Receita Federal (ministerie van financiën), Marcos Cintra, bestaan er een reeks alternatieven voor het in leven roepen van één enkele belasting – hij vindt een heffing op financiële verrichtingen beter -, maar geeft ook toe dat het mogelijk is om een belasting op toegevoegde waarde in het leven te roepen (IVA – Imposto sobre Valor Agregado), of een heffing op de facturatie van bedrijven. Vooraleer het voorstel van de hervorming zal voorgelegd worden, komen er vereenvoudigingen. Een van die vereenvoudigingen is het project van de simplificatie van de Pis/Cofins bijdrages dat de regering van Michel Temer reeds voorbereidde. Voor de belastingaangiftes verdedigt de secretaris weinig belastingtarieven, met een extra tarief voor hoge inkomens.

Privatiseringen

Guedes zegt dat privatiseringen de tweede pilaar vormen waar de regering op rust, na de hervorming van de sociale zekerheid en de pensioenen. Hij herinnerde eraan dat corruptie en het verkopen van gunsten bij de publieke instellingen centraal stonden in de schandalen van de voorbije jaren: “Mensalão, Petrolão, het gebeurde allemaal bij staatsbedrijven. Bij de ceremonie van de overdracht van het ambt (van minister voor economie), kondigde de nieuwe voorzitter van de staatsbank Caixa Económica Federal, Pedro Guimarães, aan dat de bank het kapitaal van haar dochterondernemingen zal openstellen, en dat er minstens twee initiële IPO’s (Initial Public Offering – in het Nederlands Primaire Emissie of Beursintroductie) op komst zijn. Onder zijn beheer zullen de departementen verzekeringen, kredietkaarten en loterijen aangeboden worden op de vrije markt.

Guedes voegde eraan toe dat de opening voor de markt gesynchroniseerd zal verlopen met de de fiscale en sociale structurele hervormingen: een openstelling zou zinloos zijn zonder die hervormingen. Het proces van die openstelling omvat de sectoren handel, goederen en diensten, nieuwe technologieën en directe buitenlandse investeringen die gedereguleerd moeten worden.

Samba-Crioulo-Doido

Hij is ook van plan om de acties van publieke banken te wijzigen en zei dat hij de kredietmarkt in privé handen wil overlaten. In de toespraak zei hij dat hij de geleende 200 miljard dollar (van de overheid) aan de BNDES terug wil: “Wij wensen een normalisatie, de BNDES mag geen ‘samba van de gekke creool’ (samba do crioulo doido) zijn, het moet kwalitatief omhoog”. De minister merkte op dat er vandaag twee kredietmarkten bestaan in Brazilië: het vrije krediet met torenhoge intresten, en het krediet van de ‘vriendjes’ met lage intresten (hij verwijst hierbij naar het gericht krediet, leningen die toegestaan worden door de BNDES, landelijk en onroerend goed). “Het leven zal iets moeilijker worden voor zij die leven op de rug van de overheid”, zo zei hij.

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho (arbeidsovereenkomst)

De minister bevestigde dat de regering van Jair Bolsonaro de ‘fascistische wetgeving’ van de CLT achter zich zal laten, en vernieuwen, refererend naar de schepping van het geelgroene arbeidsboekje, een van de beloftes van de campagne.

(nieuwkomers op de arbeidsmarkt zullen kunnen kiezen tussen een traditionele baan met een gewoon arbeidsboekje waarbij de actuele juridische regels gelden, of een geelgroen arbeidsboekje waar het individuele contract met de werkgever voorrang heeft op de collectieve arbeidsovereenkomst, met behoud van alle rechten zoals vermeld in de grondwet)

Volgens Guedes bestaat het objectief erin om mensen op te nemen in de arbeidsmarkt die tot nog toe ‘informeel’ werken, en om de arbeiders te ‘bevrijden’ van de herverdeling van de sociale zekerheid waar de actieve arbeiders bijdragen en de pensioenen financieren.

Het ministerie van economie is het orgaan waar het grootste aantal baantjes met een commissie zullen geschrapt worden, met name 3.100. Volgens de adjunct-secretaris van het departement voor de vermindering van de bureaucratie, management en digitale overheid, zullen 600 banen geschrapt worden van ambtenaren die aangesteld werden zonder een normale carrière, en nog eens 2.500 anderen met een kleinere gratificatie. De wijzigingen in de structuur van deze ‘gelegenheidsambtenaren’ vereisen de uitvaardiging van een decreet dat nog niet klaar is, en nu al bestaat uit 158 bladzijden.

Hakbijl

Guedes legde uit dat het na de eerste diagnose van zijn ploeg duidelijk werd dat de publieke uitgaves moeten gecontroleerd worden. Hij omschrijft die uitgaves als ‘mal maior’ (het ergste kwaad) “Het is niet nodig om drastisch tewerk te gaan met een hakbijl of om te bloeden, waarbij de economische groei zou tegengehouden worden”. Hij verdedigde hierbij het uitgaveplafond dat een limiet stelt aan de publieke uitgaves en zei erbij dat hervormingen noodzakelijk zijn opdat het plafond effect scoort: “Een plafond houdt geen stand zonder muren. We moeten de hervormingen doorvoeren, want zij vormen de muren die het plafond ondersteunen”

Kogels

Journalist Josias de Souza omschreef de woorden van Guedes als kogels uit volgeladen wapens en vatte diens toespraak samen als ‘het is niet mogelijk om een omelet te bakken zonder eieren te breken’. Hij gaf ook enkele voorbeelden van de uitspraken van Guedes:

“De overheidsmachine kwam in een gigantische versnelling van perverse inkomensoverdrachten terecht, in alle dimensies”

“De politiek werd een nationaal kampioenschap waarbij de kluizen van overheidsbanken geopend werden voor gigantische bedrijven als JBS, gedurende de regeringen van de PT. Deze banken verloren zichzelf niet bij het toestaan van microkredieten, maar wel bij grote programma’s waarbij privé piraten, corrupte bureaucraten en schepsels uit het politieke landschap samenspanden tegen de Braziliaanse bevolking. Brazilië werd gecorrumpeerd door overdreven zware uitgaves waardoor de groei afgestopt werd”

“De eerste en grootste uitgaves zijn die van de sociale zekerheid en de pensioenen, momenteel een fabriek van ongelijkheden. De wetgevers krijgen de hoogste pensioenen, de gerechtelijke macht eveneens; de gewone bevolking krijgt de laagste pensioenen. Het gaat hier om onze eerste en onze grootste uitdaging. Indien wij slagen om deze uitdaging te overwinnen, dan kijken we over twee of drie maanden aan tegen een groeiperiode van tien jaren”

Vanuit het standpunt van Guedes is het imago van de politici gezakt tot op het grondniveau omdat het publiek merkte dat ‘zij over erg veel privileges beschikken en erg weinig bijdragen’: “Wat was het resultaat van deze verkiezingen? Dat was een klare en duidelijke boodschap: de heren hebben veel privileges en dragen erg weinig bij. Zij slaagden er niet in om het land te helpen”.

Bron 1Bron 2

Foto: Valter Campanato - Agência Brasil